Javni zavod ZD Cerknica pokriva s svojo dejavnostjo potrebe prebivalcev občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. Področje je pretežno ruralno in redko naseljeno. Na površini 484 km2 živi 15.518 prebivalcev (stanje na dan 31.12.2000), kar pomeni 32 prebivalcev na km2 (republiško povprečje je 98 prebivalcev na km2 ) v občinah Loška dolina in Bloke pa je povprečna poseljenost prebivalcev še manjša (21 prebivalcev na km2 ).

Za področje, ki ga s svojimi storitvami pokriva ZD Cerknica beležimo 9,41 živorojenih dojenčkov na 1000 prebivalcev, kar je glede na državno povprečje 8,87 nadpovprečna nataliteta (6%) nad povprečjem, vendar z izrazitim trendom upadanja (4%) v zadnjih sedmih letih . Delež prebivalcev nad 65 let je 16%, kar je tudi nad državnim povprečjem (14 %).

Posledica opisanih trendov je vse večji delež ostarele populacije, kar predstavlja za zdravstveno službo posebne zadolžitve in usmerjeno skrb.

Dr. Božidar Lavrič

Zdravstveni dom je integriran, preventivno - kurativni socialno - medicinski center, ki pokriva celotno populacijo na svojem območju ter s svojimi dejavnostmi spremlja človeka od rojstva do smrti. V skladu z novimi usmeritvami postane center za promocijo zdravja s posebnim poudarkom na preventivni dejavnosti.

Zdravstveni dom, kot inštitucija, ki ima za cilj svojega delovanja boljše zdravje populacije, mora vpletati v vsako svojo dejavnost pojem KAKOVOSTI . Pri tem ne gre le za projekte na papirju, ampak mora biti težišče razvoja usmerjeno k prizadevanju za uravnotežen razvoj ponudbe zdravstvenih storitev na celem teritoriju, ki ga zdravstveni dom pokriva. Govorimo o višji celoviti kakovosti - politika kakovosti ZD Cerknica.

Nudimo storitve osebnega zdravnika v novem zdravstvenem domu (ZD) kamor smo se preselili leta 1992. ZD je moderno opremljen. Zaposleni se trudimo, da nudimo pacientom strokovne usluge in jim skušamo odpraviti ali ublažiti njihove zdravstvene težave. Poleg splošnih ambulant delujejo v ZD še številne dejavnosti, ki so tudi predstavljene na naši strani.

VODSTVO
Direktorica:      Olga Doles, dr.med.,spec.spl.med.
Pomočnica direktorice za zdravstveno nego, gms:  Sonja Kraševec , dms.

ZDRAVNIKI IN ZOBOZDRAVNIKI
Tu si lahko ogledate seznam zdravnikov in zobozdravnikov, prav tako pa tudi ordinacijski čas posameznih zdravnikov. Po navodilih ZZZS zdravniki nudijo zdravstveno oskrbo za izbrane paciente. Za opredeljene pri ostalih zdravnikih pa le nujno zdravstveno pomoč.

SESTRE V AMBULANTI
Sestre običajno delajo stalno z enim zdravnikom tako, da bolje spoznajo paciente in laže (okviru svoje stroke) pomagajo zdravniku pri njegovem delu. Na voljo sta vam seznama zaposlenih sester in višjih ter diplomiranih sester in njihova delovna mesta.

SESTRE NA TERENU
Za patronažo, obiske novorojenčkov, nego pacientov na domu skrbijo sestre v patronažni službi. Delajo v dopoldanskem času. Za popoldanski čas, delo ob nedeljah in praznikih imajo razporejeno dežurstvo. V dežurnem času nudijo nujno potrebno nego in oskrbo težjih pacientov.

DISPANZER ZA ŽENE
Mladen Mrkajić dr.med., spec. gin. in porodništva dela v Cerknici v ponedeljek dopoldan in v četrtek dopoldan, ter vsak drugi petek v Starem trgu.. Areta Garza dr.med., spec. gin. in porodništva dela v Cerknici ob torkih dopoldan, ob sredah popoldan in vsak drugi petek dopoldan.

V ginekološki ordinaciji delajo sestre Ester Škof, dms in Laura Borštnik, sms.

LABORATORIJ
V laboratoriju opravljamo le osnovne preiskave krvi in urina, za zahtevnejše preiskave pa pošiljamo material v ustrezne laboratorije v Ljubljani. Priporočeno je, da ste za vse preiskave tešč. Odvzem za biokemične preiskave izvajamo do 10.00 ure dopoldan, priporočljivo je, da ste tešč. Urnik dela :

      Laboratorij ZD Cerknica:                   Laboratorij ZE Stari trg                  Laboratorij ZE Nova vas

PON    7:00 do 16:00 PON    7:00 do 16:30

TOR    7:00 do 10:00

TOR    7:00 do 16:00 TOR    7:00 do 13:30

 SRE    7:00 do 10:00

SRE    7:00 do 16:00 SRE    7:00 do 13:30

 

ČET    7:00 do 16:00 ČET    7:00 do 13:30

 

PET    7:00 do 14:00  PET    7:00 do 13:30

 

 


Malica : dopodan med 10.00 in 10.30 popoldan med 16.30 in 17.00 uro.

ZOBOZDRAVSTVO
Za bolezni zob in zobno preventivo otrok, mladine in odraslih skrbimo v Cerknici in v Novi vasi. Zobna tehnika je v Cerknici, kjer je tudi ortodontka.

OSTALO
Nekaj dejavnosti se izvaja predvsem v ZD Cerknica. Med te spada medicina dela, fizioterapija, zdravstvenovzgojna dejavnost, materinska šola.

Ostalo tehnično in administrativno osebje je v ZD Cerknica.

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda in šteje 11 članov.

Svet  zavoda sestavljajo:

 • šest predstavnikov občin ustanoviteljic
 • trije predstavniki delavcev zavoda in
 • dva predstavnika uporabnikov oz. zavarovancev.

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Člani sveta so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma ali imenovani za to funkcijo.

Člani sveta zavoda so:

Predstavniki občin ustanoviteljic:

 • Judith Unetič (občina Cerknica), predsednica Sveta Zavoda
 • Olga Braniselj (občina Cerknica)
 • Franc Opeka (občina Cerknica)
 • Matej Rupar (občina Loška dolina)
 • Patricija Širca Ule (občina Loška dolina)
 • Alojzij Mazij (občina Bloke)

Predstavnika delavcev zavoda:

 • Ksenija Zalar, namestnica predsednika Sveta Zavoda
 • Boštjan Meden
 • Nina Prevec

Predstavnici uporabnikov oziroma zavarovancev:

 • Nina Bavdek (ZZZS)
 • Stela Zgonc Mele (ZZZS)

Naziv: ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA-CERKNICA

Skrajšani naziv: ZD Cerknica

Sedež in naslov: Cesta 4.maja 17, 1380, CERKNICA

e-mail kontaktinfo(at)zd-cerknica.si

Matična številka: 5158842000

Davčna številka: SI83479007

Smo davčni zavezanec od vključno 5.5.2017

Račun: SI5601213 - 6030279729

BIC: BSLJSI2X

UJP Postojna

Pravnoorganizacijska oblika: javni zavod

Dejavnosti ZD Cerknica razdelimo na štiri velika področja:

 • Kurativna dejavnost
 • Preventivna dejavnost
 • Naloge v zvezi z zagotavljanjem 24 urnega zdravstvenega varstva
 • Promocija zdravja

Ključni mejniki v razvoju

Leta 1990

Samostojen zdravstveni dom

Smo se na pobudo vodstva odcepili od takratnega NZD in postali samostojen zdravstveni dom. Glavni razlog je bil netransparentost poslovanja in prelivanje finančnih sredstev, kar je onemogočalo razvoj v skladu s potrebami okraja.

Leta 1990

1992

Razvoj informacijskega sistema

smo v zdravstvenem domu začeli s samostojnim in celovitim razvojem informacijskega sistema. V okviru projekta smo posodobili celotno HW in SW opremo ter omogočili celovito zbiranje informacij ter vpogled v rezultate in obseg poslovanja. Osnovni cilj smo že dosegli, čeprav posodabljanje informacijske podpore poslovanja poteka v okviru manjših projektov ali pogodbenega vzdrževalnega dela poteka tudi danes.

V letu 1992

Osveščanje zdravstvenih delavcev

V letu 1992 smo tudi na pobudo takratne direktorice asist. Darinke Klančar dr. med., spec. spl. med. pristopili k osveščanju zdravstvenih delavcev glede koncepta javnega zdravstva in glede celovitega pristop k varovanju, ohranjanju in krepitvi zdravja kot psihosocialne vrednote (40-urni seminar iz javnega zdravstva za vse zdravstvene delavce).

V letu 1992

1992

Izgradnja novega zdravstvenega doma

September 1995

Predstavitev problematike zdravstva

Septembra 1995 smo na "konferenci" organizirani na pobudo vodstva ZDC-LD, na kateri so bili prisotni tudi minister za zdravstvo dr. Voljč, predstavniki ustanoviteljev iz občin ter vodstveni zdravstveni delavci iz sosednjih občin, predstavili problematiko zdravstva v občinah Cerknica in Loška dolina ter predstavili tudi strateške smernice razvoja javnega zavoda. V vodstvu ZDC-LD smo dali tudi pobudo za vključitev Cerknice v verigo zdravih mest s projektom "Zdrava dežela ob cerkniškem jezeru", kar smo 1996 tudi uresničili.

September 1995

v letih 1997 do danes in še teče

Izpeljava projekta "Ljudem prijazen zdravstveni dom"

z osnovnim ciljem približati se človeku, zlasti ko je bolan in v stiski.

1997

Ustanovitev sveta za preventivo

1997

1997

Ustanovitev odbora za kakovost

Februarja 1997

Trajnostni razvoj kakovosti

Februarja 1997 smo sprejeli na svetu javnega zavoda dokument z naslovom "Trajnostni razvoj kakovosti v ZDC-LD", ki je opredeljeval osnovo za naše delovanje na vseh področjih.

Februarja 1997

december 2004

Preimenovanje

Preimenovanje iz ZD Cerknica - Loška dolina v ZD dr.Božidarja Lavriča - Cerknica