Zdravstveno vzgojni center

Njegov obseg dela je spremljanje posameznika od samega spočetja pa tja do smrti. V ZVC so vključene vse zdravniške ekipe, ki so organizirane v našem zavodu.

Namen: Ohraniti in /ali izboljšati zdravstveno stanje posameznika.

Vsebina dela:
- strokovno delo na področju zdravstvene vzgoje
  a) svetovanje koordinatorju in vodji ZVC na področju zdravstvene vzgoje,
  b) sodelovanje pri znanstveno raziskovalnemu delu na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in socialne medicine,
- preventivno zobozdravstveno varstvo:
  a) spremljanje podatkov o zobozdravstvenem stanju posameznih kategorij varovancev (otroci, delavci, nosečnice, mladina…),
  b) sodelovanje pri planiranju, organiziranju in izvajanju preventivnih aktivnosti v ambulanti in na terenu (podjetja, vrtci, šole…),
  c) zobozdravstvena vzgoja pri posameznikih in v skupinah (motivacija, pouk in kontrola ustne higiene, dajanje navodil o pravilni prehrani…),
  d) svetovanje pri pripravi jedilnikov javne prehrane;
- preventivno zdravstveno varstvo žena :
  a) sodelovanje pri organizaciji in izvedbi zdravstvene vzgoje pri nosečnicah (pouk o nosečnosti, prehrani, negi in oskrbi otroka, dojenju, o higienskem režimu, priprava na porod, nega zob, materinska šola, psihoprofilaktični tečaji, predporodna gimnastika…),
  b) organizacija in izvedba zdravstvene vzgoje žena (načrtovanje družine, kontracepcija, vzgoja otrok, prehrana, telesna in duševna higiena, partnerstvo…),
- preventivno zdravstveno varstvo dojenčkov, otrok in mladine:
  a) sodelovanje pri izvedbi sistematičnih pregledov,
  b) pomoč pri aktivnostih za zmanjševanje obolevnosti,
  c) individualno in skupinsko zdravstvenovzgojno delo (predavanja, svetovanja, tečaji o zdravi prehrani, higieni, negi zob, o ukrepih za zdrav razvoj in način življenja, o značilnostih posameznih razvojnih obdobij, o pogojih za učenje…),
- preventivno mentalno higiensko varstvo:
  a) sodelovanje pri individualni in teamski mentalno higienski obravnavi varovancev,
  b) sodelovanje pri obravnavi otrok pred vstopom v šolo, v dobi adolescence, ob motnjah v duševnem razvoju, ob neurejenih družinah,
  c) sodelovanje pri obravnavi alkoholikov, narkomanov, delikventov…,
- zbiranje in urejanje podatkov za pripravo poročil, analiz,
- zbiranje in urejanje podatkov za potrebe zdravstvene statistike,
- dokumentiranje in evidentiranje opravljenih storitev,
- razporejanje delavcev na zadolžitve v projektu preventivnih programov na primarni ravni
- sodelovaje pri pripravi strategij v projektu preventivnih programov na primarni ravni
- sodelovanje pri pripravi letnih planov v projektu preventivnih programov na primarni ravni
- predloga direktorju glede strateških planov izobraževanja v projektu preventivnih programov na primarni ravni
- predlogi direktorju glede plana investicij, nabave osnovnih sredstev in drobnega materiala v projektu preventivnih programov na primarni   ravni
- neomejeno razpolaganje z dodeljenimi sredstvi v projektu preventivnih programov na primarni ravni v okviru letnega plana (posebni sklep   direktorja)
- spremljanje in izboljševanje v projektu preventivnih programov na primarni ravni
- druge naloge