Splošna medicina

Splošne ambulante
Naloga družinske / splošne medicine je razviti priporočila za delo, ki bodo  prilagojena našemu načinu dela, poskrbeti za ustrezno zbiranje in analizo podatkov, poskrbeti za ustrezno izobraževanje in zagotoviti učinkovit sistem nadzora.
Vsebina dela:
osnovno zdravstveno varstvo v splošni ambulanti; po načelih družinske medicine
a) sprejem in obravnava bolnikov oz. neselekcionirane populacije (ne glede na  starost, spol, bolezen, rizične faktorje)
b) anamneza, status
c) določanje in izvedba diagnostičnih preiskav (laboratorijske preiskave, rtg, ekg, fiziološke meritve, funkcionalne preiskave itd.) glede na stanje bolnika, v skladu s smernicami
d) vrednotenje rezultatov preiskav in odločanje o diagnozi
e) odločanje o zdravljenju in izvajanju ambulantnih terapevtskih postopkov, v skladu s smernicami
f) predpisovanje zdravil, terapevtski posegi, odločanje o nadaljnji
obravnavi bolnika (v bolnišnici, specialistični ambulanti, na domu…)
g) odrejanje rehabilitacije bolnikov in poškodovancev
- obravnava in zdravljenje nepokretnih in težje prizadetih bolnikov na domu, podaljšano bolnišnično zdravljenje bolnikov,
- organizacija in nudenje nujne medicinske pomoči v ustanovi in na terenudo prihoda ekipe NMP
- izdaja strokovnih mnenj, spričeval o zdravstvenem stanju, o delovni zmožnosti, o invalidnosti, sodno izvedeniških mnenj…,
- ugotavljanje smrti in vzrokov smrti,
- preventivno zdravstveno varstvo v splošni ambulanti,
- vzgojno svetovalno delo
a) uvajanje dispanzerskih metod dela in uveljavljanje epidemioloških aspektov pri delu z bolniki 
b) socialno medicinska obravnava varovancev, ugotavljanje in proučevanje zdravstvenega in socialnega statusa posameznikov in družin
c) skupinska obravnava ogroženih skupin varovancev (starostniki…)
d) organizacija in izvedba preventivnih pregledov posameznih skupin varovancev
e) organizacija in izvedba cepljenj in drugih preventivnih akcij, organizacija, priprava programa cepljenj
f) proučevanje javno zdravstvenih problemov, predlaganje ukrepov in nadzor nad predlaganjem teh ukrepov
g) dajanje pobud za izboljšanje zdravstveno socialnega stanja varovancev
h) sodelovanje z drugimi službami (patronaža, socialno delo, policija)
i) sodelovanje s specialisti drugih strok ter institucijami na področju
zdravstveno socialnega varstva
- vodenje in skrbništvo medicinske dokumentacije, zbiranje podatkov in vodenje evidenc, priprava poročil in analiz, vrednotenje in ocenjevanje rezultatov dela, sestava programov dela, prijave nalezljivih bolezni…
- druge naloge